پذيرش اوراق بهادار در بورس/فرابورس

انجام خدمات پذيرش در بورس اوراق بهادار يا فرابورس با توجه به دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش مصوب 9 بهمن 1387 هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس انجام می‌شود.

خدماتي كه سبدگردان کاریزما در فرآيند پذيرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس ارائه می‌نمايد شامل مراحل زير است:

·         برگزاري جلسه با مسئولين شركت متقاضی پذيرش و نمايندگان سهامدار عمده به منظور تشريح فرآيند پذيرش و نقش شركت تأمين‌سرمايه در اين فرآيند،

·         ارائه مشاوره و انجام همكاری‌های لازم در راستاي آماده‌سازی و تهيه مدارک و مستندات مورد نياز پرونده‌ی پذيرش شامل اميدنامه و برنامه كسب و كار،

·         هماهنگی جلسه‌ي هيأت پذيرش و حضور در جلسه‌ی مزبور به منظور ارائه‌ی توضيحات لازم به اعضاي هيأت پذيرش به همراه نمايندگان شركت متقاضی،

·         ارزش‌گذاری و تعيين قيمت پايه هر سهم جهت عرضه در روز نخست عرضه‌ی اوليه 

·         بازاريابی و برگزاری جلسه معارفه‌ی شركت متقاضی پذيرش و عرضه‌ی اوليه سهام شركت به يكی از دو روش نهايت تلاش (Best Effort) يا تعهد پذيره‌نويسی (Firm Commitment)