عرضه اوراق بهادار

الف) مشاوره عرضه اوراق بهادار در زمینه‌ی تأسیس شركت‌ها

انجام خدمات در این حوزه با توجه به ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب 25 دی‌ماه 1385 شورای عالی بورس و ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب 15 تیرماه 1387 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) خواهد بود. در این فرآیند مواردی همچون تهیه مدارك و مستندات لازم برای پرونده‌ی ذیربط پس از انعقاد قرارداد، نمایندگی قانونی مؤسسین نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی پذیره‌نویسی اوراق بهادار، تهیه برنامه كسب و كار شركت سهامی عام (Business Plan)، تهیه طرح اساسنامه شركت سهامی عام مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تكمیل بیانیه ثبت تأسیس شركت سهامی عام، تهیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی، ...، بازاریابی و عرضه انجام می‌شود.

ب) مشاوره عرضه اوراق بهادار در افزایش سرمایه شركت‌های سهامی عام

طبق ضوابط استفاده از خدمات مشاوران و عرضه اوراق بهادار مصوب 15 تیرماه 1387 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت‌های تأمین سرمایه می‌توانند به عنوان مشاور عرضه اوراق بهادار در زمینه افزایش سرمایه كلیه شركت‌های سهامی عام غیر بورسی و شركت‌های بورسی، خدمات خود را ارئه نمایند. همچنین شركت‌های بورسی با سرمایه 50 تا 150 میلیارد ریال و سایر شركت‌های سهامی عام با سرمایه مساوی یا بیش از 100 میلیارد ریال صرفاً از طریق مشاوران عرضه تقاضای خود را ارائه خواهند كرد.

در این راستا سبدگردان کاریزما با توجه به مفاد قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار خدمات خود را به شرح زیر ارائه می‌نماید:

·         بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه‌ی مشاوره درخصوص شیوه‌ی تأمین مالی مناسب،

·         ارائه‌ی مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تكالیف قانونی ناشر،

·         ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، 

·       بررسی اطلاعات، مدارك و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر كارشناسان یا اشخاص حقوق ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده.