شرکت سبدگردان کاریزما طبق الزامات ماده 20 دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری موارد زیر را در تارنمای خود افشا می­ نماید:

مشخصات ثبتی و سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما:

سهامداران:

 

تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه‌های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع

 

·         تضاد منافعی در مسیر ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع این شرکت یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان وجود ندارد،

·         مطابق ماده 14 دستورالعمل مشاوره سرمایه‌گذاری در صورتی‌که تضاد منافع میان یبدگردان و مشتری بوجود آید، الویت با منافع مشتری خواهد بود،

·         در صورتی‌که سبدگردان یا کارکنان وی ذی‌نفع باشند، مطابق ماده 19 دستورالعمل مشاوره سرمایه گذاری گزارش آن‌را افشا می‌نمایند،

·         در جهت کاهش و حل و فصل تضاد منافع احتمالی علاوه بر دستورالعمل مشاوره سرمایه گذاری و بخش نامه ها و نظارت های سازمان بورس و اوراق بهادار در داخل شرکت نیز رویه های حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان مشاوره سرمایه گذاری  بدین منظور طراحی و تصویب شده است.

هر گونه رابطه‌ی تجاری اساسی که مشاور سرمایه‌گذاری با دیگران دارد و با خدمات مشاوره‌ای و سایر خدماتی که مشاور سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد در تضاد است ( نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آنها)

 

·         شرکت رابطه‌ی تجاری اساسی با دیگران به‌صورتی که با خدمات مشاوره سرمایه گذاری که ارائه می‌دهد در تضاد باشد ندارد،

·         سبدگردان کاریزما، به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری، مشاور عرضه و پذیرش و سبدگردان به‌صورت توأمان فعالیت می‌نمایند و بنابراین با شرکت‌های کارگزاری توافقی جهت انجام معاملات یا سایر امور در دیگر نهادهای مالی صورت نداده است.

هرگونه منافعی که در نتیجه‌ی عمل مشتری به توصیه‌ی مشاور سرمایه‌گذاری به خرید یا فروش اوراق بهادار، نصیب مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود ( نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود)

 

·         این شرکت از عمل مشتری به توصیه‌ی‌های مشاوره سرمایه گذاری به استثنای کارمزد دریافتی مشاوره سرمایه گذاری منفعت دیگری ندارد،

·         همچنین شرکت (به جز در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت) در ورقه بهادار خاصی ذینفع به شمار نمی‌آید.

هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، بوجود می‌آورد

 

·         ارائه‌ی خدمات این شرکت چه به صورت سبدگردانی و چه به صورت مشاوره به مشتری، برای اشخاص ثالث منفعتی به‌وجود نمی‌آورد.

هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان یا نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمام‌وقت، نیمه‌وقت یا پاره‌وقت

 

        ·         تمامی اطلاعات مورد نیاز در قسمت اطلاعات افراد در بخش مشخصات اعضاء منتشر شده است.

 

آدرس و تلفن دفتر مرکزی و هر یک از شعب یا نمایندگی‌ها

 

شرکت سبدگردان کاریزما  طبق بخشنامه‌ها و مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تمامی اطلاعات مورد نیاز و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که طبق مصوبات سازمان ضروری باشد را در زمان مقرر در تارنمای خود منتشر خواهد کرد.