در راستای به انجام رساندن رسالتی که سازمان بورس‌ و اوراق بهادار در حفظ سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خرد و غیر حرفه‌ای بازار که عمدتاً از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه خود را وارد بازار سرمایه می‌نمایند، بازرسی مستمر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب نقشی تحت عنوان "متولی‌صندوق" در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعریف گردیده است.  

متولی ‌صندوق، رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه توسط مدیر صندوق را به طور مستمر کنترل نموده و تمامی فرآیندهای لازم برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری را به کار می‌بندد و براساس ساز‌وکارهای تعبیه شده از عدم رعایت هرگونه مقررات پیشگیری نموده و در صورت تخطی هر یک از ارکان صندوق از مقررات، موارد را به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش نموده و جبران خسارت سرمایه‌گذاران را پیگیری می‌نماید.