قوانین بازار بورس

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: مشتمل بر 60 ماده، مصوب آذر 1384 توسط مجلس شورای اسلامی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید درراستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و ‌چهارم قانون اساسی:

مشتمل بر 18ماده، مصوب آذر ‌‌1388 توسط مجلس شورای اسلامی 

قوانین سبدگردانی

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: مصوب آذر 1384 توسط هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

شامل پیوست‌های ذیل:

1.     تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت سبدگردان

2.     تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان

3.     تقاضای دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی 

4.     حداقل نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای شروع فعالیت سبدگردانی

 پیوست 5- قرارداد {نمونه} سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار: مشتمل بر 31 ماده  

پیوست 6- قرارداد {نمونه} امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار: مشتمل بر 21 ماده

شامل پیوست‌های ذیل: 

1.     فرم پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی 

2.     فرم درخواست شناسایی کارگزار 

4.     درخواست تأیید حساب‌های بانکی در ارتباط با قراردادهای سبدگردان

  پیوست 7- فرم {نمونه} ارزیابی ریسک سرمایه‌گذار

 پیوست 8- تقاضای اختصاص کد سبدگردانی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران 

پیوست 9- چگونه محاسبه بازده پول-وزنی سبد اختصاصی (MWRRو بازده زمان-وزنی سبدگردان (TWRR)

اساسنامه {نمونه} شرکت سبدگردان (سهامی خاص): مشتمل بر 64 ماده

 قوانین سرمایه‌گذاری خارجی

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس: مشتمل بر 14 ماده، مصوب فروردین 1387 توسط هیأت وزیران

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها بازارهای خارج از بورس: مشتمل بر 10 ماده، مصوب فروردین 1389 توسط هیأت وزیران 

ضوابط اعطای مجوز معامله خارجی اوراق‌بهادار به سرمایه‌گذار خارجی:

مشتمل بر 6 ماده، مصوب آذر 1389 و اصلاحیه اردیبهشت 1393 توسط هیأت‌مدیره سازمان بورس‌واوراق بهادار

شامل پیوست‌های ذیل:

1.     نامه تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی

2.     تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی (مخصوص اشخاص حقیقی)

3.     تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی (مخصوص اشخاص حقوقی) 

4.     مجوز معامله 

قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA): مشتمل بر 25 ماده، مصوب اسفند 1380 توسط مجلس شورای اسلامی