بانک پارسیان     شعبه:شهید بهشتی غربی     کد شعبه:1063

شماره حساب : 3-11915-21

نوع حساب :جاری

بانک دی     شعبه:حافظ     کد شعبه:129

شماره حساب:100100887009

نوع حساب:جاری

شماره شبا:IR820660000000100100887009

بانک شهر     شعبه:مرکزی     کد شعبه:201

شماره حساب:100788724531

نوع حساب:جاری

شماره شبا:IR680610000000100788724531

شماره حساب : 700788723941

نوع حساب : کوتاه مدت

بانک صادرات     شعبه:قائم مقام     کد شعبه:1445

شماره حساب:0106853507000

نوع حساب:جاری

بانک ملت     شعبه:دکتر بهشتی     کد شعبه:6516/9

شماره حساب:5049276508 - 4732772174

نوع حساب:جاری

بانک تجارت     شعبه:انقلاب نجات اللهی     کد شعبه:165

شماره حساب:0166624371

نوع حساب:جاری

شماره شبا:IR750180000000000166624371